Cì Sìm

I Love Molfetta è ù sìt dell’assocciàzzìòn cùlturàL “OLL Muvi”.

Là prìmè còs cà vòòL fà, è dà cchìù imm-Bòrttènz òh pàìais d MLfètt, d-L crìstìèn, d-Là stòrjè, d- tòtt L tràdìzìòn e wascjèzz gènèràl.

I Love Molfetta è ù slogàn cà stè prèsènt à tòtt l inìzìàtìv cà l’àssòccìazzìòn s’ìnvènd.

Chèss è né fràs cà tùtt qùènd tèng’n inddò còr, p-rcè so òrigìnèL d MLfètt.

Att-nzìòn cà Nènè nù giòrnèL sòp òh còmbìùter.

Tùtt qùend pòttN dà nù còntrìbùt, l’ìmmBòrtènd cà tà và  pìaccjé MLfètt.

Nèùw v-Lìmm ak-kìàjé nù sààk d Crìstièn spàrs p tùtt ù mùnn, pdà-wè né L’aM-cìzzìè còndìnùe, a’c’ssjè fàccìm èmèjscìè k L-fìgghìè dì kìr cà sò emìgràt tènnd’èhnn fà.

Kèssà còs, è né V-trìn p MLfètt, stè tùtt, è né còs d-vèrs dàll’àaLt, stàtt S-càùr.

Dòjè nèn z pàrl d spàràtòjè, d cùr cà wè addàrr-bbàjè, cùr cà àwà vòtàjè a cùràLt, Ammè pàrlà sòlèmènt d tèndà còs BèLL d MLfètt, all’àmèrìkèn “lovely info” , c’è bèLL nòom.

Cù dìscìT oggnè vòLt kà fè  ù clìk, vè ah-V-dè  nù sààk d còs , stè scrìtt addò pùt scìjè à mènggìà, à wèv, addà Bàllà, à d-rrmè, cèdè kà pùt V-s-tà, quàlè kà sòjè r- n-v-tà, tòtt r—còs BèLL d MLfètt, cà so assèjè, crr-ddìTm.

Wànnà stònn pàùr nù mèèccììdd d fòtògràfì, stòn l’àrtìst, l’àttòr, L chèndènd, akkìèmmìn bùùn, t pùt akkìà mèzz sènzà sàpè nùdd addàawèrr.

P mò ù àvvìm scrìtt in quàtt Lèngùe: ù ItàLìèn, ù Nglès, ù SpègnùL, è allà MLfèttèsa mènèr, còm pàrlìm scrìvm, n fàcìmm dò r-sàt, e cèdè nà mè càpàjè inddà quàlkè mènèr, mègàar Nss’nddìmm kìù w-ccìàjn. Sé quèn MLfttàjs, indà tùùt ù mùnn, né zsàpp-n pàrlà ù ItàLìèn è pàrLn còm tà fàtt mèmT, allà MLfttès mènèr.

Còm stè scrìtt dò, nènè r-giùst, l’àccènt sò  sbàglìàt, nèuw r-saàpìm,  è nù mèccìd scràjw originèL allà MLfttès, nèuw amè rààìt, ù sòrrìs fàscjè stà bùùn à tùtt. Cà po’ r-MàL Lèngùè ònddà stàaa sèèmbrr, è nòrmèL, quàlè ù pròbLèm, nèuw scìmm nènz. Aa-ùhn quènd s vòL spàttrìàjè awà fa www.ilovemolfetta.it do r-sàt  so s-càùr adàvèeèr.

I Love Molfetta stè kìàjn d fòtògràfì, fàscjè v-dè ù càmbìèmènd dù pàiàis.

Mò ù d-cìmm, è ù scr-vìmm pàaùr, r fòtògràfì so tòtt d-LL ‘assòcciàzzìn “OLL Muv”, stìm addàkk-kyàjè n pìk d-SòLt p pàgà tòtt r-spèès.

Sò Spìccìàt, Lùltmè còs, I Love Molfetta, è nù sìt cà pùt akkìajè tùùt chèr cà nén fàscjè n-Tìzzìè.
19/07/2024

A Molfetta: Festa solenne di Santa Maria Maddalena

A Molfetta: Festa solenne di Santa Maria Maddalena

18/07/2024

Dance under the stars: Parco San Giacomo a Molfetta e' Musica x Tutti

Dance under the stars: Parco San Giacomo a Molfetta e' Musica x Tutti

Ù filmìn

Fly to Puglia... to be home: turismo delle radici

Fly to Puglia... to be home: turismo delle radici

R-Fòtògràfì

Il Fenomeno dei Pugliesi nel Mondo: RIM 2023

Il Fenomeno dei Pugliesi nel Mondo: RIM 2023